Collonil Waterstop Reloaded s UV filtrem 300 ml

Collonil Waterstop Reloaded s UV filtrem 300 ml

€ 9,00

Univerzálny impregnácia na všetky druhy usní a textil, vhodná na texové materiály. Obsahuje UV filter, čím chráni useň pred vyblednutím vplyvom slnečného žiarenia

Dostupnosť: Skladem
Veľkosť:
Veľkosti dostupné na e-shope nekorešpondujú so skladovou zásobou na jednotlivých predajniach.

Popis produktu – Collonil Waterstop Reloaded s UV filtrem 300 ml

 

Univerzálna impregnácia na všetky druhy usní a textil. Vhodná na TEXové materiály. Obsahuje UV filter - chráni useň pred vyblednutím vplyvom slnečného žiarenia. Zachováva useň priedušnú. Použitie na obuv, koženú galantériu, kož. odevy, sedacie súpravy.. Dlhodobý efekt (preniká pri aplikácii do celej hĺbky usne).

Návod:

Dôkladnú impregnáciu odporúčame previesť ihneď na nový výrobok. Účinnosť a dĺžka pôsobenia impregnačných látok je závislá na terénnych a klimatických podmienkach, ktorým je výrobok vystavený, na intenzite využívania a tiež spôsobe následného ošetrovania.
Impregnáciu nastriekajte min.3 x zo vzdialenosti min. 20 cm. Pozor: dodržte vzdialenosť nástreku. Pri aplikácii z príliš malej vzdialenosti môže dôjsť k vytvoreniu fľakov. Po prvom a druhom nástreku nechajte impregnáciu vsiaknuť, nie však úplne zaschnúť. Po treťom nástreku nechajte impregnáciu dôkladne zaschnúť a potom hladkú useň preleštite, drsnú rozkefujte Collonil krepovou kefkou alebo Collonil Nubuk Boxom (krepovou stranou). Textil je vhodné zafixovať teplým fénom.

Nový výrobok je nutné najskôr impregnovať a potom krémovať. Impregnácia sa dostane do hĺbky materiálu a vydrží tak dlhšie. Už ošetrovaný výrobok impregnujte a krémujte podľa potreby výrobkami Collonil.

Povinné informácie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo!
Štandardné vety o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Bez dostatočného vetrania je možný vznik explozívnych zmesí.

Nebezpečné komponenty na etiketovanie:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkán, izoalkán, cyclics, <5% n-hexán