Reklamačný poriadok

I.Úvod

 1. Na chyby tovaru sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru, a ak nie je uvedené inak, je garantovaná 24 mesiacov.
 2. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

II. Odstrániteľné chyby

 1. U odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená predávajúcim. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalednárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, kupujúci môže požadovať výmenu tovaru. Ak nie je výmena možná, kupujúci môže žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na rovnaký postup v situácii, kedy nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

III. Neodstrániteľné chyby

 1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje chyba, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné a možné.
 2. Ak ide o chybu nedostrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne používaný ako tovar bez chyby, zákazník má právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

IV. Postup pri uplatnení reklamácie

Reklamovaný tovar posielajte na adresu:

Hogo Fogo s.r.o.
Výhradní distributor VIVOBAREFOOT 
Bělocerkevská 1301/26
Praha 10
100 00


 1. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak, pričom dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na adresu predávajúceho.
 2. Spoločnosť Hogo Fogo s. r. o., nie je povinná preberať zodpovednosť za škody vyplývajúce z nevhodného používania, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Reklamácia v záručnej dobe je uznaná ako oprávnená len pre tovar zakúpený u predávajúceho a len osobe kupujúcej. Tovar predaný predávajúcim koncovému zákazníkovi prostredníctvom predajcu musí byť reklamovaný u predávajúceho opäť len prostredníctvom predajcu. Výnimky z týchto pravidiel sa pripúšťajú len po oznámení takejto požiadavky kupujúceho predávajúcemu a len so súhlasom predávajúceho, a to pre každý prípad samostatne. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objaví. Prípadné premeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 4. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

- použitím v rozpore s dokumentáciou (najmä popisom spôsobu používania tovaru)
- vyššou mocou
- neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním
- praním výrobkov v práčke
- mechanickým poškodením alebo neúmerným znečistením

 1. Kupujúci berie najmä na vedomie, že záručná doba a životnosť výrobku sú rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia než záručná doba.
 2. Všetky vyššie uvedené podmienky sú predávajúcim záväzne vyhodnotené až po doručení reklamovaného tovaru a všetkých ďalších požadovaných náležitostí (vyplneného reklamačného listu s číslom faktúry) od kupujúceho do sídla predávajúceho. Ak je požiadavka kupujúceho na reklamáciu vyhodnotená predávajúcim ako oprávnená, je okamžite vybavená.
 3. Dátumom začatia reklamačného konania je dátum príjmu reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
 4. Tovar zaslaný na reklamáciu na náklady predávajúceho a tovar riadne nevyčistený nebude prijatý na reklamačné konanie a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Bez faktúry či dokladu o nákupe a riadne vyplnenej požiadavky na reklamáciu nebude reklamácia uznaná ani prijatá do reklamačného konania. Tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.
 6. Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné).
 7. Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickým znakom prírodných usní.
 8. Pri nákupe sa poraďte s predajcom o najvhodnejšom prostriedku na ošetrenie vami zvolenej obuvi.
 9. Model topánok Ultra nemá oderuvzdornú podrážku s ochranou proti prepichnutiu. Nehodí sa preto na každodenné používanie ani nosenie v teréne s ostrými kameňmi (prírodné cesty, hory).

Odporúčaná údržba

Obuv je nutné vyberať s ohľadom na záťaž a vhodnosť použitia na danú aktivitu či šport. Pre vašu spokojnosť a správnu funkčnosť obuvi je potrebné zvoliť vhodnú veľkosť – pre barefoot obuv odporúčame 6 – 8 mm extra miesta v prednej časti topánky, nie menej, aby noha mohla v topánke správne pracovať. Dbajte na vhodnosť daného materiálu a podrážky na účel použitia, za ktorým obuv kupujete. Nevhodne zvolený typ obuvi, veľkosť alebo tvar obuvi voči vášmu chodidlu nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

Aby ste boli s našimi výrobkami maximálne spokojní, odporúčame vám preštudovanie tohto návodu a dodržiavanie odporúčaní, ako vašu obuv správne udržiavať.

Pokyny na údržbu obuvi

Obuv noste vždy riadne zašnurovanú, aby nedochádzalo k poškodeniu vnútorných častí obuvi, ako je stielka či päta. Obuv si obúvajte a vyzúvajte zásadne riadne rozviazanú, nikdy spôsobom obúvania „topánky o topánku“! Používajte obuvnícku lyžicu. Obuv používajte vždy len suchú, topánky striedajte a nenoste každodenne jedny a tie isté topánky. Nedodržaním týchto pokynov sa môže výrazne skrátiť životnosť obuvi. Po použití vo vlhkom prostredí nechajte obuv čo najskôr riadne vysušiť. V prípade, že obuv používate s vnútornou stielkou, pri sušení ju vždy vyberte. Vnútornú stielku odporúčame používať len zo začiatku nosenia barefoot obuvi a v zimných mesiacoch. Inak ju na dosiahnutie najlepšieho pocitu bosej chôdze odporúčame vybrať.

Odporúčaný postup sušenia: po vybratí vnútornej vložky vypchajte mokré topánky novinami a sušte pri zbovej teplote. Topánky je potrebné striedať a nenosiť každodenne jedny a tie isté, v tomto prípade nestihnú riadne vyschnúť. Topánky zásadne neperte v práčke, ani nesušte v sušičke alebo na horúcom vykurovaní, výrazne tým znižujete funkčnosť a životnosť obuvi.

Očistenie a ošetrenie znečistenej obuvi

V prípade znečistenia textilných častí odporúčame jednoduché čistenie vlažnou vodou a špongiou či kefkou s možným použitím mydlovej vody (nie prášku na pranie alebo saponátu). Nečistoty opatrne odstráňte kefkou či špongiou.

Povrch obuvi zo syntetických materiálov sa ľahko čistí vlhkou handričkou. Topánky po umytí ošetrite čistou suchou handričkou. Obuv z hladkých usní po očistení kefkou alebo jemne navlhčenou handričkou ošetrite krémom na obuv vo farbe materiálu a po uschnutí preleštite flanelovou handričkou. Na zlepšenie vzhľadu, životnosti a zvýšenie vodoodolnosti môžete použiť bezfarebné impregnačné prípravky (podľa farby materiálu).

Topánky zo svetlých usní po ošetrení vhodným krémom mierne stmavnú. Pred ošetrením skontrolujte symboly na etikete s informáciou o druhu materiálu a jeho odporúčanom spôsobe ošetrenia.

Podmienky reklamácie

Reklamáciu tovaru je potrebné uplatniť s priloženým dokladom o nákupe a v predajni, kde bol tovar zakúpený. Tovar reklamujte ihneď po zistení chyby, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Tovar musí byť riadne očistený a suchý. Nesplnením týchto podmienok nebude tovar prijatý do reklamačného konania. Posúdenie správnosti reklamácie a jej vybavenie trvá najdlhšie 30 kalendárnych dní od prijatia tovaru do reklamačného konania. Za chybu nie je možné považovať zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného používania, nesprávneho používania či zásahu. Reklamačný poriadok rozlišuje dva druhy chýb: odstrániteľné chyby (pri uznaní reklamácie vám bude tovar opravený na náklady distribútora! A neodstrániteľné chyby (pri uznaní oprávnenosti reklamácie vám bude tovar vymenený za nový alebo vrátená jeho kúpna cena).

Reklamačnú dobu nie je možné zamieňať so životnou dobou výrobku, teda s dobou, po ktorú môže výrobok vydržať pri správnom používaní, ošetrovaní vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania.

Kožené časti a niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotné bezchybné). Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú chybou, ale charakteristickým znakom prírodných usní. Pri nákupe sa poraďte s predajcom o najvhodnejšom prostriedku na ošetrenie vami zvolenej obuvi.

Model topánok Ultra nemá oderuvzdornú podrážku s ochranou proti prepichnutiu. Nehodí sa preto na každodenné používanie ani nosenie v teréne s ostrými kameňmi (prírodné cesty, hory).

Želáme vám veľa spokojnosti s obuvou značky VIVOBAREFOOT a znovuobjavenie stratených inštinktov, ktoré prináša a ktoré sa maximálne približujú chôdzi naboso.

 

Praha 1. 1. 2012

Hogo Fogo s. r.o.

Tieto obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku sú platné od 1. 1. 2012. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky otázky týkajúce sa obchodných podmienok a reklamačného poriadku smerujte na na [email protected]


Pokračovať na: Obchodné podmienky