Reklamácia

Niečo nie je v poriadku? Vyriešime to spoločne. Informujte nás o probléme pomocou formulára sťažnosti a zistite, ako postupovať.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a vzťahuje sa na spotrebný tovar, a to obuv Vivobarefoot (ďalej len "tovar"), pri ktorom sú v reklamačnej alebo záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie").
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok (ďalej len "OP"). Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s OP a týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil. V prípade rozporu medzi OP a Reklamačným poriadkom má prednosť Reklamačný poriadok.
 3. Zákazníkom internetového obchodu www.vivobarefoot.cz je Kupujúci - spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka (ďalej len "Kupujúci")
 4. Predávajúci, spoločnosť Hogo Fogo s.r.o., IČO 24813702, so sídlom Nad cihelnou 1040/15, Podolí, 147 00 Praha 4 (ďalej len "Predávajúci"), pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý dodáva Tovar Kupujúcemu.

II. Prevencia

 1. Tovar musí byť vybraný s ohľadom na zaťaženie a vhodnosť použitia na danú činnosť alebo šport. Je potrebné zvoliť vhodný typ a veľkosť - pri barefoot obuvi odporúčame v prednej časti obuvi 6-8 mm priestoru navyše, nie menej, aby noha mohla v obuvi správne pracovať. Venujte pozornosť vhodnosti materiálu a podrážky na účel, na ktorý topánku kupujete. Nevhodný typ, veľkosť alebo tvar Tovaru vo vzťahu k vašej nohe nemôže byť základom pre neskoršiu reklamáciu. Len Tovar, ktorý je vhodne zvolený z hľadiska funkcie, sortimentu a veľkosti, môže spĺňať úžitkovú hodnotu a účel Tovaru.
 2. Počas celej doby používania zakúpeného Tovaru musí Kupujúci venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania Tovaru. Je potrebné zohľadniť najmä všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť Tovaru, ako sú: nadmerná intenzita používania Tovaru, používanie Tovaru na nevhodný účel.
 3. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou zachovania dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je dôležité poznamenať, že nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba Tovaru výrazne znižuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.
 4. Na zabezpečenie maximálnej spokojnosti s našimi výrobkami vám odporúčame prečítať si tento návod a dodržiavať odporúčania týkajúce sa správnej údržby obuvi:

4.1. Obuv vždy noste riadne zašnurovanú, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí, ako je stielka alebo päta. Obuv si vždy obúvajte a vyzúvajte riadne rozviazanú, nikdy nie spôsobom "topánka na topánke"! Používajte obuvnícku lyžicu. Používajte len suchú obuv. Obuv vymieňajte a nenoste každý deň tú istú obuv. Nedodržanie týchto pokynov môže výrazne skrátiť životnosť obuvi. Po použití vo vlhkom prostredí nechajte obuv čo najskôr riadne vyschnúť. Ak používate obuv s vložkami, pri sušení ich vždy vyberte. Vložku odporúčame používať len na začiatku nosenia obuvi naboso a počas zimných mesiacov; inak ju odporúčame odstrániť, aby ste dosiahli čo najlepší pocit pri nosení naboso.

4.2. Odporúčaný postup sušenia. Obuv by sa mala striedať a nemala by sa nosiť každý deň, inak nebude správne schnúť. Obuv zásadne neperte v práčke ani nesušte v sušičke alebo na horúcom ohrievači, pretože sa tým výrazne znižuje funkčnosť a životnosť obuvi.

4.3 V prípade znečistenia textilných častí odporúčame jednoduché čistenie vlažnou vodou a špongiou alebo kefkou, prípadne s použitím mydlovej vody (nie pracieho prášku alebo saponátu). Na jemné odstránenie nečistôt použite kefku alebo špongiu.

4.4 Povrch syntetickej obuvi sa ľahko čistí vlhkou handričkou. Po umytí obuv ošetrite čistou suchou handričkou. Po vyčistení kefou alebo mierne navlhčenou handričkou ošetrite hladkú koženú obuv krémom na obuv vo farbe materiálu a po zaschnutí preleštite flanelovou handričkou. Na zlepšenie vzhľadu, trvanlivosti a odolnosti voči vode môžete použiť bezfarebné a farebné impregnačné prípravky (v závislosti od farby materiálu).

4.5 Svetlá kožená obuv po ošetrení vhodným krémom mierne stmavne.

4.6. Pred ošetrením skontrolujte symboly na etikete, kde nájdete informácie o type materiálu a jeho odporúčanom ošetrení.

III. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim:

(a) Tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

(b) Tovar je vhodný na účel, ktorý Predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,

(c) Tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

(d) Tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a,

(e) Tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

 1. K Tovaru musí byť priložený daňový doklad, ktorý sa použije na uplatnenie reklamácie.
 2. Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia pre vadu, na ktorú Predávajúci upozornil Kupujúceho pred prevzatím Tovaru alebo ktorú Kupujúci sám spôsobil.
 3. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 4. Ak sa na zakúpenom Tovare vyskytne vada v záručnej dobe, má Zákazník právo túto vadu reklamovať.
 5. Za vadu sa považuje zmena (vlastnosť) Tovaru spôsobená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou alebo nevhodnou konštrukciou.
 6. Za vadu sa nepovažuje zmena (vlastnosť) Tovaru, ktorá vznikla počas záručnej doby v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku poškodenia užívateľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu
 7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď došlo k vadám alebo poškodeniu:
 • mechanické poškodenie alebo neprimerané znečistenie Tovaru, alebo
 • preukázateľne protiprávneho zásahu, živelnej pohromy, mechanického poškodenia alebo
 • preukázateľne nesprávneho používania, alebo
 • použitie v rozpore so všeobecne uznávanými pravidlami používania, alebo
 • používanie v podmienkach, ktoré nie sú vhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vplyvov pre prostredie priamo určené výrobcom alebo ktoré zjavne vyplývajú z povahy veci, alebo
 • pranie v práčke.
 1. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t. j. dobou, počas ktorej môže Tovar pri správnom používaní a starostlivosti vrátane údržby vydržať vzhľadom na jeho vlastnosti, účel použitia a kolísanie intenzity jeho používania. Záručná doba je všeobecná administratívna doba, ktorá nemá priamu súvislosť s bežnou životnosťou konkrétneho výrobku.
 2. Všetky vyššie uvedené podmienky Predávajúci záväzne vyhodnocuje až po doručení reklamovaného Tovaru a všetkých ďalších požadovaných údajov (vyplnený reklamačný formulár s číslom faktúry) Predávajúcemu. Ak bude reklamácia Kupujúceho vyhodnotená Predávajúcim ako oprávnená, bude bezodkladne vybavená.
 3. Tovar zaslaný na reklamáciu na náklady Predávajúceho a Tovar, ktorý nebude riadne vyčistený, nebude prijatý na reklamáciu a bude vrátený Kupujúcemu na jeho náklady.
 4. Kožené časti a niektoré vnútorné časti Tovaru sú farbené a pri zvýšenom potení alebo vlhkosti sa môžu spočiatku zafarbiť (tieto farby nie sú zdraviu škodlivé). Nerovnomerné vzorovanie líc a čiastočné farebné odchýlky a prirodzené znaky (jazvy, vrásky) nie sú vadami, ale vlastnosťou prírodných koží.

IV. Prevzatie tovaru

 1. Pri osobnom prevzatí Tovaru od Predávajúceho je Kupujúci povinný skontrolovať Tovar, jeho kompletnosť a neporušenosť obalu. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu Kupujúci riadne a dôkladne skontroluje stav zásielky (najmä počet balení, neporušenosť pásky s logom spoločnosti, neporušenosť alebo poškodenie obalu) podľa nákladného listu.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť Tovaru aj v deň prevzatia Tovaru, najmä či je obal neporušený a či obsahuje Tovar a všetko jeho príslušenstvo.
 3. Akékoľvek nezrovnalosti oznámi Predávajúcemu pri osobnom odbere na mieste. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je potrebné všetko uviesť v odovzdávacom protokole dopravcu a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho.
 4. Ak Kupujúci zistí akékoľvek nezrovnalosti v Tovare alebo zásielke, nie je povinný takýto Tovar alebo zásielku prevziať.

V. Práva Kupujúceho v súvislosti s chybným Tovarom

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol vadný pri prevzatí.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu, hneď po zistení vady. Akékoľvek omeškanie pri ďalšom používaní Tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a znehodnotenie Tovaru alebo zabrániť objektívnemu posúdeniu skutočných príčin súčasného stavu Tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 3. Ak vec nemá vlastnosti uvedené v článku III. ods. 1 tohto reklamačného poriadku, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, ide o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má Kupujúci vždy právo výlučne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.
 4. Kupujúci má právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak Kupujúci nemôže Tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje tá istá vada, ktorá už bola v záručnej dobe alebo počas záručnej doby minimálne dvakrát odstránená a ktorá sa opakuje. Za viacnásobnú vadu sa tiež považuje, ak sa súčasne vyskytnú aspoň tri vady, z ktorých každá musí brániť riadnemu užívaniu tovaru, alebo ak sa postupne vyskytnú štyri rôzne odstrániteľné vady.
 5. Ak Kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu súčasti Tovaru alebo na jeho opravu, môže si uplatniť primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť súčasť Tovaru alebo Tovar opraviť, ako aj vtedy, ak Predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Kupujúcemu značné ťažkosti.
 6. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo ktorej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti.
 7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo

- požadovať výmenu Tovaru za nový Tovar bez vád (na žiadosť Kupujúceho môže byť vymenený akýkoľvek Tovar), alebo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. Ak povaha neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu Tovaru (napr. estetické vady) a Kupujúci nepožaduje výmenu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Pri poskytnutí zľavy sa prihliada na povahu vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžku jeho používania a možnosti ďalšieho používania.
 2. Ak sa reklamácia vybavuje výmenou vadného Tovaru za nový, lehota na uplatnenie reklamácie začína plynúť znova od okamihu, keď Kupujúci prevezme nový Tovar.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave.

VI. Reklamácie Tovaru

KUPUJÚCI MÔŽE REKLAMOVAŤ TOVAR OSOBNE V POBOČKE PREDÁVAJÚCEHO (VIVOBAREFOOT CONCEPT STORE, PANSKÁ 7, PRAHA 1) ALEBO ZASLAŤ REKLAMOVANÝ TOVAR PREPRAVNOU SLUŽBOU NA ADRESU HOGO FOGO S.R.O., VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR VIVOBAREFOOT, BĚLOCERKEVSKÁ 1301/26, 100 00 PRAHA 10.

 1. Kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo dokladu o kúpe, druh tovaru a jeho model a popis závady. Ďalej číslo bankového účtu, na ktorý by bola v prípade uznanej reklamácie zaslaná kúpna cena vrátane nákladov na dopravu. Ďalej uveďte spôsob vybavenia reklamácie, ktorý uprednostňujete: a) oprava, b) výmena alebo c) vrátenie peňazí.
 2. Zároveň zašle reklamovaný tovar.
 3. Reklamovaný tovar by mal byť riadne vyčistený a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. V opačnom prípade môže byť reklamácia z týchto dôvodov zamietnutá.
 4. Kupujúci môže použiť vzorový formulár tu.
 5. Zásielky, z ktorých nebude zrejmé, prečo boli zaslané predávajúcemu, budú vrátené odosielateľovi. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať na dobierku, pretože takáto zásielka nebude prijatá.

VII. Vybavovanie reklamácií

 1. Reklamácie sa vybavujú bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od oznámenia závady.
 2. Pri uplatnení reklamácie dostane Kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý bude slúžiť ako doklad pri vybavovaní reklamácie. Pri vyhotovení reklamačného protokolu je Kupujúci povinný uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdí podpisom reklamačného protokolu. Reklamačný protokol obsahuje údaje o tom, kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.
  1. V prípade oprávnenej reklamácie (nebude sa jednať napr. o vadu spôsobenú mechanickým poškodením a pod.) má Kupujúci nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pričom týmito nákladmi sa rozumejú čo najnižšie náklady. Patria sem najmä poštovné náklady na zaslanie reklamovaného Tovaru. Preplatiť možno len náklady, ktoré sú primerané vzhľadom na povahu Tovaru (napr. náklady na poštovné, nie náklady na taxi službu). Kupujúci musí požiadať o náhradu týchto nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.
  2. Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vo vhodnom prepravnom obale, pretože Predávajúci nezodpovedá za prípadné mechanické poškodenie Tovaru pred jeho prevzatím.
  3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené dopravcom, ak Kupujúci obdrží poškodenú zásielku (poškodený, roztrhnutý, zdeformovaný prepravný obal a pod.), je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať, v opačnom prípade sa Predávajúci vzdáva všetkých povinností vyplývajúcich pre neho z tohto reklamačného poriadku a partnerom Kupujúceho pre reklamáciu sa stáva dopravca.
  4. Reklamácie v záručnej dobe budú uznané za oprávnené len v prípade Tovaru zakúpeného u Predávajúceho a len zo strany Kupujúceho.

VIII. Odber Tovaru

 1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď SMS správou, e-mailom alebo telefonicky. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po spracovaní zaslaný na adresu Kupujúceho.
 2. Predávajúci vydá alebo zašle Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne dôvody zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby záručnej opravy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu skladné vo výške 50 Kč za každý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.

Praha, 13. marca 2024

Hogo Fogo s.r.o.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 13. marca 2024.

Registrujte sa

a získajte
množstvo výhod

 • Úplný prehľad nových produktov
 • História objednávok
 • Doprava zadarmo nad 50 €
 • 30-dňová lehota na vrátenie tovaru

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.