Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy pri nákupe v internetovom obchode www.vivobarefoot.sk  prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť Hogo Fogo s. r. o., so sídlom Nad cihelnou 1040/15 147 000 Praha 10 – Vršovice, okres Praha hl. mesto, IČ: 248 13 702, DIČ: SK4120096827, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 176674.

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti Hogo Fogo s. r.o., a jeho zákazníkov (kupujúcich).


I. Základné ustanovenia

 1. Predajný web www.vivobarefoot.sk prináša kompletný zoznam bežne dodávaného tovaru (obuvi) predávajúcim. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Zobrazovaná dostupnosť tovaru nemusí byť vždy úplne presná, a ak sa momentálna dostupnosť líši od uvedenej v detaili produktu, je o tomto kupujúci včas informovaný.

2. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky, neoddeliteľnou súčasťou ktorých je reklamačný poriadok, pred uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený, má možnosť sa s nimi zoznámiť a samotným podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami (vrátane reklamačného poriadku) zoznámil a súhlasí s nimi. Tieto obchodné podmienky (vrátane reklamačného poriadku) sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho www.vivobarefoot.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

3. Kupujúci je spotrebiteľ, tzn. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky predávajúceho za iným účelom než na podnikanie s týmito výrobkami.

4. Spotrebiteľ pri začatí zmluvného vzťahu s predávajúcim odovzdáva predávajúcemu len svoje kontaktné údaje, nutné na bezproblémové vybavenie objednávky, resp. zmluvného vzťahu.

5. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim, kedy k samotnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami (vrátane reklamačného poriadku), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy, s čím kupujúci odoslaním objednávky výslovne súhlasí. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku.

6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zjavné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

7. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom sa výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

II. Objednávka tovaru

 1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený v e-shope na internetových stránkach predávajúceho www.vivobarefoot.sk, a to prostredníctvom e-shopu, ktorý kupujúcemu umožní vybrať druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob jeho dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke, označené predávajúcim ako povinné. Proces objednávky je ukončený vystavením formulára objednávky a odoslaním formulára objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu.

2. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že u predávajúceho si záväzne objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami (vrátane reklamačného poriadku) a že s nimi súhlasí a považuje ich pre seba za záväzné..

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

4. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa obchodných podmienok a na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a cenu za dopravu tovaru uvedenú v objednávke.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú údaje uvedené v objednávke neúplné či vzbudzujúce pochybnosť o skutočnom úmysle kupujúceho objednať tovar. O tomto odmietnutí bude kupujúci informovaný.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber a množstvo tovaru, ktoré vykonal kupujúci.

 

III. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu alebo v prípade, že nastane výrazná zmena ceny u dodávateľa, poprípade sa tovar už nevyrába či nedodáva. V takom prípade predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s upresnením situácie. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto vrátená prevodom na jeho účet.

 

IV. Platobné podmienky

 1. Kupujúci si zvolí variant platenia:

a)      platba na dobierku – kupujúci zaplatí kúpnu cenu na dobierku, v prípade dodávok na Slovensko bude zaplatená cena za tovar v eurách.

b)     bankovým prevodom – po vybratí tovaru a zaslaní objednávky zákazník dostane platobné podmienky potrebné na prevod platby na bankový účet – číslo účtu 2000539072/8330 vedený u Fio banky, a. s.

2. Kupujúcemu je k cene tovaru pripočítaná cena za prepravné.

3. Predávajúci expeduje tovar do 4 pracovných dní od doručenia objednávky na adresu uvedenú kupujúcim v objednávacom formulári. Uvedená doba expedície sa môže predĺžiť v závislosti od sezónnych výkyvov (napr. Vianoce) a vyťaženosti skladu. V prípade zmeny termínu expedície bude kupujúci predávajúcim včas informovaný.

4. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru a ceny za dopravu tovaru. Pri platbe dobierkou sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny tovaru a ceny za dopravu prepravcovi.

6. Náklady na dodanie tovaru: 

V. Dodacie podmienky

1. Doprava tovaru pre dodávky dobierkou na území Slovenskej republiky je účtovaná vo výške 7 eur. 

2. Ak je tovar kupujúcemu doručovaný prepravnou spoločnosťou, je kupujúci povinný pri prevzatí zásielky túto zásielku skontrolovať (počet balíkov, neporušenosť obalu – škatule), či nebol jej obsah poškodený pri preprave. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné popísať poškodenie v odovzdávacom protokole. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@vivobarefoot.sk a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo v súlade s ust. § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov na diaľku.

2. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

3. Kupujúci môže odstúpiť tak, že tovar do zákonnej lehoty 14 dní doručí na svoje náklady obchodným či doporučeným balíkom do prevádzkarne predávajúceho, prípadne tak môže urobiť osobne. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ktorý bude kupujúcim zaslaný predávajúcemu prostredníctvom poštovej služby na dobierku a bude kupujúcemu vrátený späť. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo faktúry, účet kupujúceho, na ktorý mu bude poukázaná čiastka. Predávajúci posúdi stav vráteného tovaru a oznámi kupujúcemu stav. 

4. Podmienky na vrátenie tovaru v zákonnej 14-dennej lehote:   

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale;
 • nesmie byť použitý;
 • musí byť nepoškodený a čistý;
 • musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), v stave a hodnote, v akých ho kupujúci prevzal;
 • musí byť dodaný s kompletnou dokumentáciou.

5. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom než vyššie uvedenom stave, popr. v nekompletnom stave, je predávajúci oprávnený tovar neprijať či vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s ust. § 458 odst. 1 občianskeho zákonníka). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to v termíne 30 dní od dátumu odstúpenia.  

6. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu skutočné a doložiteľné náklady spojené s vrátením tovaru. 

7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok je predávajúci oprávnený akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný v sídle predávajúceho, pričom kupujúci je v takom prípade povinný niesť náklady so skladovaním súvisiace, ktoré činia 5 Kč denne.   

 

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru, pričom týmto budú oznámené v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia jeho nesúhlasu. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2. Kupujúci týmto súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený kupujúcemu zasielať informačné e-maily, a to najmä s aktuálnymi novinkami a akčnými ponukami. Kupujúci môže kedykoľvek predávajúcemu oznámiť svoj nesúhlas so zasielaním takých e-mailov.

 

VIII. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámenie

1. Predávajúci týmto informuje kupujúceho o spracovaní jeho osobných údajov. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, vychádza najmä z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95 / 46 / ES (ďalej len "GDPR"), Zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") a ďalšími relevantnými predpismi.

2. Predávajúci pre nižšie uvedené účely spracováva o kupujúcom tieto kategórie osobných údajov (ďalej tiež "osobné údaje"):

 • meno a priezvisko;
 • adresa;
 • identifikačné číslo;
 • daňové identifikačné číslo;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo;

3. Predávajúci sa týmto zaväzuje dodržiavať nasledujúce hlavné zásady ochrany osobných údajov:

 • Pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov postupuje predávajúci len v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • Osobné údaje kupujúceho sú používané iba spôsobom a na účely, o ktorom je Kupujúci riadne a vopred informovaný;
 • Predávajúci má zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili primeranú úroveň zabezpečenia osobných údajov kupujúceho.
 • Kupujúci má vždy možnosť predávajúceho kontaktovať a uplatniť svoje práva plynúce mu z GDPR, a to buď písomne ​​na adrese sídla predávajúceho, alebo emailom u príslušnej kontaktnej osoby.

4. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že jeho osobné údaje spracúva na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože je spracovanie nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, poskytovanie služieb / produktov, vyúčtovanie, riešenie reklamácií, sťažností či uplatňovanie nárokov zo zmlúv. Kupujúci týmto berie na vedomie, že poskytnutie jeho osobných údajov Predávajúcemu a ich následné spracovanie je predpokladom nevyhnutným pre uzavretie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Neposkytnutie požadovaných osobných údajov zo strany kupujúceho môže mať za následok nemožnosť plnenia kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

5. V prípade, že k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde, berie kupujúci na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely informovania kupujúceho o nových službách, či produktoch predávajúceho. Oprávneným záujmom predávajúceho je v takomto prípade jeho záujem na priamom marketingu voči svojim existujúcim zákazníkom. Kupujúci berie na vedomie, že v takom prípade má kedykoľvek právo vzniesť proti tomuto spracovaniu námietku podľa čl. 21 GDPR.

6. Spracovanie osobných údajov vykonáva Predávajúci osobné údaje môžu spracovávať títo spracovávatelia:

 • digitálna agentúra AITOM Digital, s. r. o., (IČ: 24171816)
 • ThePay.cz, s.r.o. (payment facilitator) je KB SmartPay, Cataps, s. r. o., IČ: 03633144 (acquirer)
 • dopravca Česká pošta (IČ: 47114983) a spoločnosť General Logistics Systems Czech Republic, s. r. o. (IČ: 26087961)
 • účtovný softvér Pohoda, spoločnosť Stormware, s. r. o. (IČ: 25313142)
 • marketingovej agentúre Fragile media s.r.o. (IČ: 28212797)
 • správcovia webových stránok wpj s.r.o. (IČ: 28860608)

7. Predávajúci odovzdáva osobné údaje mimo EÚ, konkrétne do USA. Odovzdanie údajov prebehne na základe overenia platformou Privacy Shield. (Táto platforma kontroluje, či je americký softvér v súlade s európskou legislatívou.)

8. Predávajúci spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi ním a kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že v odôvodnených prípadoch môže doba spracovania osobných údajov prekročiť dobu trvania zmluvného vzťahu, a to najmä z dôvodu uplatňovania právnych nárokov predávajúceho z už zaniknutých zmlúv. Predávajúci sa zaväzuje, že doba spracovania osobných údajov nikdy neprekročí zákonom stanovenú premlčaciu lehotu 10 rokov.

9. Na základe Zákony o ochrane osobných údajov máte tieto práva:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom
 • požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu
 • požadovať od nás bezodkladné vymazanie osobných údajov
 • požadovať od náš obmedzenie spracovania osobných údajov
 • požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte
 • v prípade pochybností o zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

10. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že v rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

11. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

Praha 5. 12. 2023

 

Hogo Fogo s.r.o.

Mgr. Kamil Vedral, jednatel

 

Registrujte sa

a získajte
množstvo výhod

 • Úplný prehľad nových produktov
 • História objednávok
 • Doprava zadarmo nad 50 €
 • 30-dňová lehota na vrátenie tovaru

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.