Collonil Carbon Lab Starter Kit

Collonil Carbon Lab Starter Kit

€ 18,00

Štartovacia sada zo série CARBON obsahuje 50ml čistiacej peny na čistenie obuvi a ochranný sprej na impregnáciu po čistení. Súpravu dopĺňa čistiaca kefa s čistiacou rukavicou.

Dostupnosť: Skladem
Veľkosť:
Veľkosti dostupné na e-shope nekorešpondujú so skladovou zásobou na jednotlivých predajniach.

Popis produktu – Collonil Carbon Lab Starter Kit

Štartovacia sada zo série CARBON obsahuje 50ml čistiacej peny na čistenie obuvi a ochranný sprej na impregnáciu po čistení. Súpravu dopĺňa čistiaca kefa s čistiacou rukavicou.

Návod na použitie Starter Kit

ČISTIACA PENA - Účinná čistiaca pena pre všetky materiály. Nastriekajte penu na ČISTIACU KEFU zo vzdialenosti približne 1 cm, rovnomerne ju rozotrite na obuv a zapracujte. Nakoniec odstráňte nečistoty a prebytočnú penu navlhčenú čistiacou rukavicou.
OCHRANNÝ SPREJ - Vysoko výkonná ochrana všetkých materiálov. Nastriekajte na suchú obuv vo vzdialenosti približne 30 cm po fáze čistenia, nechajte ju zaschnúť a máte hotovo.
ČISTIACA KEFKA - Čistiaca kefa na odstránenie hrubých nečistôt z topánky pred mokrým čistením ČISTIACI PENOU. Vhodný tiež na nanášanie čistiacej peny a na zdrsnenie semišu alebo nubuku.
CLEANING GLOVE - Rukavice z mikrovlákna na intenzívne čistenie a starostlivosť.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo!

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H222-H229 Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Povinné informácie Starter Kit Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/opatrenie.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Bez dostatočného vetrania je možný vznik explozívnych zmesí.

Nebezpečné komponenty na etiketovanie:

Uhľovodíky, C11-12, izoalkány, <2% aromátov; Uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu.