Collonil Carbon Lab Odor Cleaner 125 ml

Collonil Carbon Lab Odor Cleaner 125 ml

€ 7,00

Inovatívny odstraňovač zápachu z oblečenia, búnd, čiapok, športových tašiek a topánok. Tento produkt je viac než len dezodorant. Prípravok neutralizuje dym a zápach z kuchyne či domácnosti.

Dostupnosť: Skladem
Veľkosť:
Veľkosti dostupné na e-shope nekorešpondujú so skladovou zásobou na jednotlivých predajniach.

Popis produktu – Collonil Carbon Lab Odor Cleaner 125 ml

 

Sprej proti zápachu na tenisky, športovú obuv, oblečenie a tašky. Neutralizuje - trvalo odstraňuje nepríjemné pachy (pot, dym, kuchynské pachy,...) a poskytuje dlhodobo príjemnú, sviežu vôňu.

Návod:
Striekajte do obuvi či na odev výdatne po dobu cca 5 sekúnd Sprej je možné použiť aj dnom nahor.
Povinné informácie:
Štandardné vety o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením.Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
P501 Odstráňte obal ako nebezpečný odpad.